FREYRE, Gilberto

Udvarház és szolgaszállás

A brazil család a patriarchális gazdasági rendszerben

Bp., 1985. Gondolat.       549 l., 1 sztl.lev.

Szöveg közti rajzokkal.

Kiadói vászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

NIETZSCHE (Friedrich) Frigyes

A vidám tudomány

Szemelvényekben fordította SEBESTYÉN Károly

Bp., 1919. Athenaeum.              96 l.

(Modern Könyvtár 568-570.sz.)

Tűzve, eredeti papírborítékban, körülvágatlan, közepes példány.

1.500 Ft

MAKKAI Sándor

Egyedül

Bethlen Gábor lelki arca

Bp.,é.n., Athenaeum.          227 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítékban, fel- és körülvágatlan példány.

2.000 Ft

GAÁL Béla

Zimankós gondolatok

Bp., 1937. (Szalay-nyomda)           155 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban, körülvágatlan példány. A borító jobb alsó sarkán kis hiány.

1.500 Ft

Szt. János ev. 3,16. stb. számos nyelven és tájszóláson...

Függelék: Ujabb fordítások.

London. 1895. Brit és külföldi biblia – társulat.        90 l., 1 melléklet (kihajtható), 1 sztl.lev.

Az evangélista szavai 296 nyelven és tájszólásban, valamint kiegészítésként még 24 nyelven.

Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, közepes állapotú példány.

2.000 Ft

HARKAI SCHILLER Pál

Lélektani tanulmányok

Kilencedik kötet

KORNIS Gyula közreműködésével szerkeszti – –

Bp., 1947. A Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézetének kiadása (M.K.H. Rt.(Rádió) nyomdája)    129 l., 1 tábla

Fűzve, kiadói papírkötésben, jó példány.

2.000 Ft

BUCSAY Mihály

Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa

Bp., 1944. Balás László (Attila-nyomda )      IV, 115 l.

(A Középdunai protestantizmus könyvtára A/Magyar és szlovák sorozat. Hetedik kötet.)

Német nyelvű kivonattal.

Fűzve, kiadói papírkötésben, körül- és felvágatlan példány.

2.000 Ft

DAMIAN János

Az élet eredete.

Bp., 1895. Athenaeum.          27 l.

Külön lenyomat a “Bölcseleti Folyóirat” 1895-iki évfolyamából.

Fűzve, körülvágatlan példány.

800 Ft

Tudomány és művészet

I. CSÁTH Géza: Zeneszerző portrék

Bp., 1911. Politzer Zsigmond és Fia.           36 l., 2 sztl.lev.

(Modern Könyvtár 74. szám)

II. ROLLAND, Romain: Beethoven élete

Fordította MIKES Lajos

Bp.,(1911.), Athenaeum.           54 l.

(Nagy emberek I.)

(Modern Könyvtár 100. szám)

III. SCHILLER Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába

Bp., é.n., Athenaeum.           198 l.

(Modern Könyvtár 143-149.)

Kiadói vaknyomásos egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, a gerinc felső részén kis hibával, különben jó példány.

3.000 Ft

BALANYI György és LANTOS Zoltán

Emlékkönyv

A Magyar Piarista Rendtartomány háromszázéves jubileumára

Szerkesztette – – és – –

Bp., (1943.) Budapesti Piarista Diákszövetség.    430 l., 1 kihajtható melléklet, 1 tábla

Fűzve, kiadói papírborítóban, a gerinc felső sarka megerősítve.

3.000 Ft

MENGER-KAUTSKY-VÁSÁRHELYI-MARX-SZABÓ

Kolligátum

MENGER (Anton) Antal: Uj erkölcstan

Fordította ORMÓS Ede

Bp., 1907. Politzer-féle Könyvkiadóvállalat.    XIII., 108 l.

(Társadalomtudományi Könyvtár második sorozat I.)

Hozzákötve:

KAUTSKY (Karl) Károly: Marx gazdasági tanai

Népszerű ismertetés és magyarázat

Fordította GARAMI Ernő

Második magyar kiadás

Bp., 1906. Népszava.     VIII., 210 l.

Hozzákötve:

VÁSÁRHELYI Jenő: A javak theoriája.

Tanulmány a társadalmi gazdaságtanból.

Bp., 1904. Politzer Zsigmond és Fia.    103 l.

Hozzákötve:

MARX (Karl) Károly: Bérmunka és tőke

Fordította WELTNER Jakab

Második javított kiadás

Bp., 1906. Népszava.      30 l.

Hozzákötve:

SZABÓ Ervin: A szocializmus

A Társadalomtudományi Társaságban 1904. március hó 6.-án tartott előadás és ugyanott mondott felelet némely ellenvetésre

Bp., 1906. Népszava.     55 l.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával, közepes példány.

6.000 Ft

NAGY Beáta és S.SÁRDI Margit

Szerep és alkotás

Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben

Szerkesztők: – – és – –

(Debrecen, 1997.) Csokonai Kiadó.           313 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papír borítóban, jó példány.

1.500 Ft

WILSON, (Woodrow)

Az uj szabadság

Felhívás a népek nemes energiáinak felszabadítására

Fordította és bevezetéssel ellátta RÓZSA Dezső

(Bp.), é.n., Révai-kiadás.           204 l., 2 sztl.lev.

(Mesterművek)

Hozzákötve:

GORKIJ, Maxim

Forradalom és kultura

Fordította és előszóval ellátta SZABÓ Endre

Bp., 1920. Révai-kiadás.          102 l., 1 sztl.lev.

(Politika és társadalom 3.)

Mindkét mű korabeli, gerincén aranyozott egészvászon kötésben, jó példány.

1.500 Ft

BARTLETT, F(rederick) C(harles)

Az emlékezés

Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány

(Fordította és a bevezető tanulmányt írta:PLÉH Csaba)

Bp., 1985. Gondolat.     1 tábla, 430 l., 1 sztl.lev.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

ROUSSEAU, Jean-Jacques

A társadalmi szerződés

Bevezető tanulmánnyal, magyarázatokkal és jegyzetekkel ellátta J.-L. LECERCLE

(Fordította MIKÓ Imre)

Bukarest, 1958. Tudományos Könyvkiadó.      1 tábla (Rousseau), 330 l., 1 tábla

Fűzve, kiadói papírborítóban, közepes példány.

1.500 Ft

Pannonhalmi Főapátok 1.

SÓLYMOS László Szilveszter: Kruesz Krizosztom (1865-1885)

VÁRSZEGI Imre Asztrik: Kelemen Krizosztom (1929-1950)

Bp., 1990. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége.  367 l.

Fűzve, kiadói papírborítékban.

1.500 Ft

PIKLER Gyula

A lélektan alapelvei

az élmény megmaradása és ellentétessége.

Bp., 1909. Grill Károly.      174 l.

(Társadalomtudományi Könyvtár)

Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással.

1.500 Ft

WEBB, Sidney és Beatrice

Munkás-demokrácia

I.-II. kötet

Fordította GYÖRGY Endre

Bp., 1909. Grill Károly.       LXII, 530 l.; 496 l.

(Társadalomtudományi Könyvtár)

Mindkét kötet kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással.

3.000 Ft

MONTAIGNE, (Michel de)

Pedagógiai tanulmányai

Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BIRKÁS Géza

(Bp.), 1913. A Kath. Középiskolai Tanáregyesület.   139 l.

(Pedagógiai Könyvtár II. kötet)

Könyvtári félvászon kötésben, a gerinc felső része kissé sérült.

A címlapon gyűjteményi bélyegzőkkel.

2.000 Ft

CSÁMPAI Ottó

Viharvert nemzettudat

Az identitástudat és érzésvilág problémái Zoboralja magyar falvaiban

Pozsony, 1994. A szerző.          176 l., 2 sztl.lev.

Dedikált példány !

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

1.000 Ft

(FARKAS Ferenc püspök)

Szellemi világ. - Anyagi világ.

Első füzet: Szellemi világ

Pest, 1857. Beimel J. és Kozma Vazul.   IV., 31 l.

Második füzet: Anyagi világ

Székesfehérvárott, 1858. Özv. Szammer Pálné.  41 l.

Korabeli színes papírkötésben, körül aranymetszéssel, jó példány.

6.000 Ft

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Budapesti Szent Benedek katolikus reálgimnáziumának értesítője 1924-1932

II. Az 1924-1925. iskolai évről   16 l.

III. Az 1925-1926. iskolai évről  23 l.

IV. Az 1926-1927. iskolai évről  31 l.

V. Az 1927-1928. iskolai évről    37 l., 1 sztl.lev.

VI. Az 1928-1929.iskolai évről   1 tábla (Szent Benedek), 58 l., 2 tábla, 1 sztl.lev.

VII. Az 1929-1930. iskolai évről  1 tábla, 50 l., 1 sztl.lev.

VIII. Az 1930-1931. iskolai évről  61 l., 1 sztl.lev.

IX. Az 1931-1932. iskolai évről  1 tábla, 91 l.

Hozzákötve:

DOBROVICH Ágoston

A Szent Benedek-Rend Budapesten 1923-1933.

(Bp.) 1933. (“Élet” Irodalmi és Nyomdai Rt.)   15 l.

Amatőr egészvászon kötésben, jó példány.

4.500 Ft

ERDÉLYI Zsuzsanna

Boldogasszony ága

Tanulmányok a népi vallásosság köréből

Szerkesztette – –

Bp., 1991. Szent István társulat.         228 l.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, szép példány.

1.500 Ft

MISKOLCZI Miklós

Az első évtized

Dunapentelétől-Dunaújvárosig

Dunaújváros, 1975. (Szegedi Nyomda)     180 l., 8 tábla

Fűzve, kiadói papírkötésben, színes illusztrált védőborítóval, jó példány.

1.000 Ft

UNAMUNO, Miguel de

A tragikus életérzés

Tragikus életérzés az emberben és a népekben

(Fordította FARKAS Géza)

(Bp.), 1989. Európa.         379 l., 2 sztl.lev.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

TAVASI Lajos

Válogatott pedagógiai művei

Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta OROSZNÉ MURVAI Margit

Bp.,(1955.) Tankönyvkiadó.      1 tábla (Tavasi Lajos mellképe), 219 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban.

800 Ft

WALLACE, Patricia

Az internet pszichológiája

(Fordította KRAJCSI Attila)

Bp., 2006. Osiris.         312 l., 2 sztl.lev.

(Osiris Könyvtár)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, kifogástalan példány.

2.000 Ft

Piaget emlékkötet

Bp., 1985. Akadémiai.          134 l., 1sztl.lev.

(Pszichológiai műhely 4.)

Fűzve.

600 Ft

Nagy Gondolkodók

I. kötet : Görögök és latinok

PLATÓN: A lakoma

PLATÓN: Sókratés védőbeszéde

EPIKUROS legfontosabb tanításai

SENECA leveleiből

EPIKTÉTOS kézikönyvecskéje

PLOTINOS Istenről és a hozzá vezető utakról

II. kötet : Újkor

MORUS Tamás: Utópia

ERASMUS: Nyájas beszélgetések

MONTAIGNE gondolatai

DESCARTES: A szabadságról

MONTESQUIEU hagyatékából

Bp., (1941-1944) Officina.

Kiadói félvászon kötésben, az első kötet kötéstáblája gerincnél elválik.

3.600 Ft

DURKHEIM, Émile

Az öngyilkosság

Szociológiai tanulmány

(Fordította JÓZSA Péter)

2. kiadás

Bp., 1982. Közgazdasági és Jogi.      364 l., 2 sztl.lev.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, a címlap jobb felső sarkán szöveget nem érintő kis hiány.

1.500 Ft

MILLS, C. Wright

Hatalom-politika-technokraták

(Válogatás C.Wright Mills műveiből)

(A kötetet összeállította, a tanulmányokat válogatta és bevezető jegyzetekkel ellátta: KULCSÁR Kálmán)

(Fordította: KEMÉNY István)

Bp., 1970. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.     439 l.

Kiadói nyl kötésben, jó példány.

1.000 Ft

Gyermekvédelem

Felelős szerkesztő: TÁBORI Kornél

VI. évfolyam 4.szám 1934. április

VI. évfolyam 5.szám 1934. május

VI. évfolyam 6.szám 1934. június

VI. évfolyam 9.szám 1934. szeptember

VI. évfolyam 11.szám 1934. november

VII. évfolyam 1.szám 1935. január

VII. évfolyam 2.szám 1935. február

VII. évfolyam 5.szám 1935. május

Bp., 1934-1935. (Hollósy János könyvnyomtató műhelye.)

Minden szám fűzve, eredeti papírborítóban.

Egységár 500.- Ft

4.000 Ft

KANIZSAI Dezső

Audiometer, audiometriai mérések

Különlenyomat a Gyógypedagógiai Tanárok Értesítője 1942. évi 7. számából

(Bp.), 1942. (Máté Ernő könyvnyomdája)    7 l.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban, jó példány.

800 Ft

Magyar Gyógypedagógia

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság folyóirata

XVI. évfolyam 1928. 4-6. szám

Felelős szerkesztő: ÉLTES Mátyás

Bp., 1928. KMENY.     50-96 l.

Fűzve, az első papírborító elválik a könyvtesttől.

500 Ft

Kisdednevelés

Szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai számára

Felelős szerkesztő LŐRINCZY György

XLVII. évfolyam 1918. 12. szám. (november 1.)

Bp., 1918. (Athenaeum.)      354-376 l.

Felvágatlan, gyenge példány.

500 Ft

LIEBERT, Arthur

Die Krise des Idealismus

Zürich und Leipzig, (1936.) Rascher.
238 l., 1 sztl.lev.
(Bibliothek für Idealistische Philosophie)
Erstausgabe !
Kiadói egészvászon kötésben, szép példány.

2.000 Ft

HAJÓS József

Az élet titkaiból

A modern élettan bölcselete
(Székesfehérvár, 1921.) Szerző.
3 sztl.lev., 461 l.
Egészvászon kötésben, az eredeti boríték felhasználásával.

1.000 Ft

LOMBROSO, Cesare

Neue Verbrecherstudien

Aus dem italienischen: JENTSCH, Ernst
Halle a.S. 1907. Carl Marhold.
VIII., 225 l., 3 sztl.lev., 1 t., 1 mell.
Kiadói egészvászonkötésben.

6.000 Ft

PATAKY Arnold

Szent Tamás apostol cselekedetei

Bp., 1931. Stephaneum.
47 l.
(A Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai. Szerk.: Tóth Tihamér II. köt. 5.szám)
Kiadói papírborítékban, jó állapotú példány.

500 Ft

AICHHORN, Auguszt

Verwahrloste Jugend

Mit einem Geleitwort von Sigm. FREUD
Lpg., Wien, Zürich, 1925. Int. Psychoanalytischer Verlag
290 l., 1 sztl. lev.
( Internat. Psyhoanalitischer Bibliothek 19. )
Csúnya műanyag kötésben.

3.000 Ft

BALÁZS Ferenc

A rög alatt (1928-1935)

Turda, 1936. “Aranyosszéki Vidékfejlesztő” kiadása.
324 l., 2 sztl.lev.
Első kiadás !
Amatőr félvászon kötésben, az eredeti papírborító a gerincre és a fedőlapra kasírozva. Jó példány.

3.000 Ft

BUDAPEST

– – székesfőváros csatornázási szabályrendelete
A szabályrendeleti intézkedések szakszerű magyarázataival ellátva
Bp., 1936. Athenaeum.
32 l.
Számos szövegközti hirdetéssel.
Kiadói papírborítóban, fűzve, szép példány.

600 Ft

Magyarországi rendeletek tára

Tizenegyedik folyam.   1877.
Hivatalos kiadás.
Bp., 1877. A Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság.
900 l.
Korabeli amatőr félvászon kötésben, az eredeti papírborítók bekötve.

2.000 Ft

(ZALABAI Zsigmond)

A Csallóköztől a Bodrogközig

(Válogatta és az előszót írta – -)
(Pozsony), 1977. Madách.
319 l., 3 sztl.lev.
Számos szövegközti egészoldalas fényképpel.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

500 Ft

LÉVI-STRAUSS, Claude

Szomorú trópusok

(Fordította ÖRVÖS Lajos)
Bp., 1979. Európa.
555 l.
Számos szövegközti és egészoldalas fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

ILOVAY Sándor

Munka és sport

A testnevelés tényezői az emberi munka gazdaságosítása és a szociálpolitika szolgálatában
Bp., 1935. Stephaneum. 
94 l.
(Klny. az Országos Testnevelési Tanács “Testnevelés” c. hivatalos szakközlönyéből)
Fűzve.

1.500 Ft

GYERGYAI Albert

A francia felvilágosodás

Válogatás Diderot és az enciklopedisták műveiből
Szerkesztette, bevezette és jegyzetekkel ellátta – –
(Fordította: GYERGYAI Albert és SZÁVAI Nándor)
Bp., 1954.  Művelt Nép.
360 l., 5 tábla.
Kiadói félvászon kötésben, jó példány.

800 Ft

CONDILLAC (Étienne Bonnot de)

Értekezés az érzetekről

Fordította, Condillac életrajzával, gondolkodása összefoglalásával és jegyzetekkel ellátta JANCSOVICS Ferenc.
Bp., 1913. Franklin-Társulat.
264 l.
Korabeli amatőr egészvászon kötésben, gerincén kopott aranyozással, jó példány.

2.000 Ft

MEDVECZKY Frigyes

Társadalmi elméletek és eszmények.

Kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez
Bp., 1887. MTA.
 IV, 410 l., 1 sztl.lev.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-vállalata.)
Kissé kopottas kiadói egészvászon kötésben.

3.000 Ft

BRUNO, Giordano

 - - válogatott dialógusai

M. A. DINNYIK bevető tanulmányaival
(Fordították: FOGARASI Miklós, KOLTAY-KASTNER Jenő és SZEMERE Samu)
(Bp., 1950.) Hungária
1 t.(G. Bruno),261 l., 1 sztl.lev.
Szövegközti illusztrációkkal.
Kiadói papírkötésben, fűzve, gerincén ragasztva.

1.000 Ft

CAMPANELLA, Tommaso

A Napváros

Vitás kérdések a legjobb köztársaságról
(2.átdolgozott kiadás)
(Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta SALLAY Géza)
Bp., 1996. Nippon.
126 l., 1 sztl.lev.
Kiadói papírkötésben, fűzve, jó példány.

600 Ft

Korai görög materialisták

Banu, Ion bevezető tanulmányaival
(Fordította BODOR András, SZABÓ György, GÁLFFY Zsigmond)
(Bp.) 1952. Művelt Nép.
98 l., 1 sztl.lev.
Kiadói papírkötésben, fűzve.

600 Ft